Kurumsal

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası

KA Mühendislik A.Ş. olarak inşaat iş kolunun emek yoğun, dinamik, hızlı, sürekli değişen çalışma ortamı ve iş metotları bakımından değişik tehlike kaynaklarını barındırdığı, olası iş kazası, yaralanma, hasar, zarar, ziyan gibi risklerinin yüksek ve etkilerinin ciddi olduğunun farkındayız.

İş kolumuzun kaza ve hasar risklerinin yüksek olmasına karşın biz firma yönetimi olarak tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, hasar ve kayıpların toplumsal kabul, gayret ve taahhütlerle önlenebileceğine inanıyor ve bu anlamda üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu iş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite, verimlilik ve sosyal sorumluluk anlamında tam olarak yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz.

Bu sorumluluk anlayışı içinde firmamızda çalışan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için başta ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları olmak üzere; uygulanabilir uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standart, direktif ve yönetim sistemlerini de dikkate alarak mevcut yönetim sistemimize entegre edilmiş formatta işletecek, kontrol edecek, düzenli aralıklarla azami yılda bir gözden geçirecek ve gereken güncellemeleri yapacağız. Bu güncellemeleri başta personelimiz olmak üzere tüm iş ve çözüm ortaklarımızla paylaşacağız

Bu kapsamda:

KA Mühendislik A.Ş. olarak, tüm çalışanlarımıza, iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler düzenlenecektir.

KA Mühendislik A.Ş. olarak, Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir.

KA Mühendislik A.Ş. İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlayacaktır.

KA Mühendislik A.Ş. olarak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında, tüm çalışanlarımız, taşeron ve alt yüklenicilerimiz, yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk olası tehlikenin ortadan kaldırılmasını veya amirine bildirilmesini, iş güvenliği tedbirlerini uygulamalarını, aktif olarak desteklemelerini ve katılmalarını kapsar.